Powrót do Dla ucznia

Regulamin oceniania zachowania

Punktowy system oceniania zachowania
w Zespole Szkół  w Wierzawicach

Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec koleżanek, kolegów i osób dorosłych.
1.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
2.    – wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
3.    – dbałość o honor i tradycje szkoły,
4.    – dbałość o piękno mowy ojczystej,
5.    – dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6.    – godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7.    – okazywanie szacunku innym osobom,
8.    – przeciwstawianie się agresji.
9.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
•    wzorowe,
•    bardzo dobre,
•    dobre,
•    poprawne,
•    nieodpowiednie,
•    naganne.
1.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
3.    Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach dokonują rodzice lub opiekunowie prawni w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności osobiście, telefonicznie lub pisemnie z podaniem przyczyny nieobecności.

Kryteria ocen z zachowania

1.    Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób.
2.    W klasach I-III szkoły podstawowej ocena z zachowania ma formę opisową.
3.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4.    W klasach IV-VI oraz w klasach I-III gimnazjum na początku I i II półrocza każdy uczeń otrzymuje po 100 punktów „kredytu zaufania”, co równe jest ocenie dobrej z zachowania.
5.    Liczba punktów może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od postawy ucznia w trakcie trwania roku szkolnego. Uczeń może zdobywać punkty dodatnie jak również ujemne.
6.    Liczba punktów z zachowania na koniec roku szkolnego jest średnią punktów z I i II semestru.
7.    Oceny z zachowania oraz odpowiadająca im punktacja:
8.    Zachowanie wzorowe – 181 punktów i więcej
9.    Zachowanie bardzo dobre – 180 – 131 punktów
10.    Zachowanie dobre – 130 – 91 punktów
11.    Zachowanie poprawne – 90 – 71 punktów
12.    Zachowanie nieodpowiednie – 70 – 51 punktów
13.    Zachowanie naganne – 50 – 0 punktów
14.    W przypadku, gdy uczniowi grozi ocena naganna z zachowania, obowiązkiem wychowawcy jest poinformowanie o tym. rodziców lub opiekunów prawnych na miesiąc przed zakończeniem semestru i roku szkolnego.
15.    Wychowawca zapoznaje uczniów z oceną z zachowania na 5 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.
16.    Obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy jest dokonywanie wpisów do zeszytu uwag na bieżąco, z określeniem numeru kryterium, za które przyznawane są punkty dodatnie lub ujemne. Oprócz punktów, gdy kryterium tego wymaga, należy umieścić uwagę opisującą zachowanie ucznia.
17.    Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów może otrzymać najwyżej ocenę dobrą.
18.    Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, bez względu na liczbę zdobytych punktów może otrzymać najwyżej ocenę poprawną.
19.    Przy ustalaniu oceny zachowania stosuje się następujące kryteria szczegółowe:
20.    – ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który stawia sobie wysokie wymagania, przejawia dużą aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, angażuje się w życie szkoły i środowiska, może być wzorem dla innych uczniów. Liczba punktów ujemnych otrzymanych przez ucznia nie może przekroczyć 15 pkt.
21.    – ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który osiąga wyniki w nauce współmiernie do swoich możliwości intelektualnych, posiada wysoką kulturę osobistą, angażuje się w życie szkoły i środowiska, wyróżnia się w zespole klasowym. Liczba punktów ujemnych otrzymanych przez ucznia nie może przekroczyć 25 pkt.
22.    – ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który stara się w pełni wykorzystać swoje zdolności, dobrze spełnia swoje obowiązki, nie przekracza norm współżycia społecznego i nie sprawia kłopotów wychowawczych. Liczba punktów ujemnych otrzymanych przez ucznia nie może przekroczyć 50 pkt.
23.    – ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, który nie wykorzystuje w pełni swoich zdolności, nie przekracza norm współżycia społecznego w sposób rażący, w małym stopniu angażuje się w życie szkoły, prawidłowo reaguje na środki wychowawcze stosowane przez wychowawcę i pracowników szkoły. Liczba punktów ujemnych otrzymanych przez ucznia nie może przekroczyć 80 pkt.
24.    – ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który osiąga wyniki poniżej swoich możliwości, jest nieobowiązkowy i niesystematyczny, jego kultura osobista odbiega od norm uznawanych w życiu szkoły. Liczba punktów ujemnych otrzymanych przez ucznia nie może przekroczyć 100 pkt.
25.    – ocenę naganną – otrzymuje uczeń, który świadomie (niekiedy celowo) w poważnym stopniu narusza normy współżycia społecznego oraz odrzuca środki wychowawcze stosowane przez wychowawcę, społeczność uczniowską, pracowników szkoły, dom rodzinny lub wchodzi w konflikt z prawem.

Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za:

1 100% frekwencję 50 pkt *
2 Brak godzin nieusprawiedliwionych 10 pkt*
3 Brak spóźnień 10 pkt*
4 Brak uwag ujemnych w dzienniku oraz w zeszycie uwag 15 pkt*
5 Pomoc koleżeńska w nauce (odbywająca się pod okiem nauczyciela) 5pkt każdorazowo
6 Prace na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, drobne prace porządkowe  5 pkt (za każdą pracę)
7 Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym 10 pkt*
8 Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym (punkty wpisuje opiekun samorządu)  20 pkt
9 Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i innych na szczeblu:
– szkolnym
-gminnym/rejonowym
– powiatowym
– wojewódzkim
– finalista (w konkursie wojewódzkim)
– laureat (w konkursie wojewódzkim)
5 pkt
10 pkt
20 pkt
40 pkt
70 pkt
100 pkt
10 Udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych:
– rozgrywki międzyklasowe
– etap gminny
– etap powiatowy
– etap wojewódzki
– ogólnopolski

5 pkt
10 pkt
20 pkt
40 pkt
50 pkt

11 Udział w programach artystycznych (za 1 występ) 10 pkt
12 Zaangażowanie w akcje szkolne (charytatywne, zbiórki nakrętek, surowców, baterii) 5pkt każdorazowo
13 Praca na rzecz klasy np. przygotowanie gazetki, imprez klasowych
5-10 pkt* (za każdą pracę)
14 Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej 10 pkt (za każdą imprezę)
15 Uczynność wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły 5pkt każdorazowo
16 Wysoka kultura osobista  20pkt*(raz w  semestrze)
17 Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę (co najmniej 80% obecności) 15 pkt (za każde zajęcia raz w semestrze)
18 Kultura stroju i wyglądu 5 pkt *

Punkty ujemne uczeń otrzymuje za:

1 Każdą nieusprawiedliwioną godzinę
5 pkt*
2 Każdą grupową ucieczkę z lekcji
20 pkt*
3 Każde nieuzasadnione spóźnienie się na lekcję
2 pkt*
4 Niewłaściwe zachowanie się podczas lekcji
5 pkt
5 Niewłaściwe zachowanie się na korytarzu (bieganie, hałasowanie)
5 pkt
6 Każde niewłaściwe zachowanie się podczas uroczystości szkolnych
5 pkt
7 Każde niewłaściwe zachowanie poza szkołą
5 pkt
8 Palenie papierosów
30 pkt
9 Picie alkoholu lub zażywanie narkotyków
50 pkt
10 Wulgarne słownictwo
10 pkt
11 Agresję słowną i fizyczną w stosunku do innych
30 pkt
12 Niszczenie mienia szkolnego i cudzego
20 pkt
13 Kradzież i wyłudzenia
30 pkt
14 Ignorowanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły
10 pkt
15 Przynoszenie do szkoły przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu
20 pkt
16 Samowolne wychodzenie ze szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych, przerw
10 pkt
17 Brak obuwia zmiennego
2 pkt
18 Nieodpowiedni strój i niestosowny wygląd (strój obnażający ciało, jaskrawo umalowane paznokcie, obecność ćwieków, kolczyków w miejscach społecznie nieakceptowanych, intensywny makijaż, tatuaże)
10 pkt
19 Brak podpisu rodzica pod zadaniem lub uwagą
1 pkt
20 Używanie telefonów / brak wyciszonego telefonu w trakcie lekcji
10 pkt
21 Korzystanie z telefonu komórkowego, sprzętu grającego na lekcjach, niewłaściwe wykorzystywanie aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer na terenie szkoły bez zgody nauczyciela lub pracownika szkoły
50 pkt
22 Używanie telefonu komórkowego lub Internetu w celu zastraszania, wymuszania, gróźb w szkole i poza nią, wypisywanie obraźliwych tekstów na nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów
50 pkt
23 Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób
50 pkt
24 Udział w bójce
20 pkt
25 Bierny udział w bójce
10 pkt
26 Samowolne rozwiązywanie konfliktów z kolegami (np. uderzony sam wymierza sprawiedliwość zamiast zgłosić konflikt nauczycielowi)
10 pkt
27 Zaśmiecanie otoczenia (korytarze, klasy)
5 pkt
28 Niewykonanie zobowiązania w przypadku gimnazjalnego projektu edukacyjnego
100 pkt
29 Niewypełnianie funkcji dyżurnego
5pkt każdorazowo
30 Fałszowanie dokumentacji szkolnej np. dopisanie oceny, plusa)
50 pkt
31 Fałszowanie usprawiedliwienia, podrobienie podpisu
50 pkt

* oznacza, że do wpisania punktów uprawniony jest tylko wychowawca

Permalink do tego artykułu: http://gimwierzawice.edu.pl/dla-ucznia/regulamin-oceniania-zachowania/